Algemene voorwaarden Heron


ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN 
UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN 
OPDRACHTGEVER EN HERON

Algemeen

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

 • de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;
 • de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
 • onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden;
 • onder voorstel tot dienstverlening wordt verstaan de offerte van Heron waarin de door Heron te verrichten activiteiten alsmede de door opdrachtgever verschuldigde vergoeding is vastgelegd.


Strekking

Artikel 2

a.Deze voorwaarden zijn van toepassing, zodra deze overeenkomst tot stand komt (zie artikel 3a). Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
b.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
c.Alle offertes, voorstellen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en zijn 14 (veertien) dagen geldig. Zolang het voorstel tot dienstverlening niet tot een overeenkomst heeft geleid, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor zijn capaciteit elders in te zetten.
d.*De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken en rapportages, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, het uitvoeren van financiële en bedrijfskundige controlling werkzaamheden, interim-management, alsmede alle handelingen en verrichtingen die gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
e.De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
f.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
g.Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepalingen komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

Totstandkoming en duur

Artikel 3

a.*De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard middels ondertekening en retourzending van de samenstellingsopdracht. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
b.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan en/of schriftelijk anders is overeengekomen.
c.Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Uitvoering van de opdracht


Artikel 4


a.De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b.*De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
c.*Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal opdrachtnemer zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
d.Opdrachtnemer is eventueel gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever derden in te schakelen.

Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 5

a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.
c. *De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat bij aanvang van de overeenkomst de administratie volledig is, dat wil zeggen het grootboek (de beginbalans) aansluit op de jaarcijfers van het voorgaande jaar en dat subadministraties aansluiten op het grootboek en dat alle overige informatie welke opdrachtnemer op enigerlei wijze nodig heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden voorhanden zijn. Indien de administratie bij aanvang niet volledig is, dan zal opdrachtgever de hiermee benodigde extra tijd op nacalculatiebasis doorberekenen.
d.* Indien opdrachtnemer de werkzaamheden ten kantore van opdrachtgever verricht dan dient opdrachtgever een volledig ingerichte arbeidsplek welke voldoet aan de wettelijk vereisten (ARBO) aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

Geheimhouding


Artikel 6


a.Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijk aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
b.Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.


Aansprakelijkheid


Artikel 7


a
.*De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
b.De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor (in)directe schade, zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. Verkeersboetes bij bezorgwerkzaamheden zijn voor de opdrachtnemer.
c.*Opdrachtnemer dient in geval sprake is van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk ingebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
d.*De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
e.Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
f.Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.
g.De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten.
h.Aansprakelijkheid op prive vermogen en bezittingen van de opdrachtnemer is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten.
i.Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.
j.Voor zover opdrachtnemer bij zijn activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en leveranties van derden, kan opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie tussen opdrachtnemer en derden.

Beëindiging door opdrachtgever


Artikel 8

a.De opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.
b.Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit twee maanden, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is. Deze termijn biedt opdrachtnemer ook de mogelijkheid om software van derden tijdig op te zeggen voor opdrachtgever.
c.De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever. Diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.

Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer


Artikel 9


a.Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:

 1. te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden door verzending van een schriftelijke kennisgeving;
 2. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen –voor alle bestaande dan-wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten - alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
 3. levering van zijn diensten op te schorten;
 4. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
 1. b. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

  Aanlevering, levertijd en levering


  Artikel 10
  a
  .Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering van benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
  b.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer;
  c.*Bij het vaststellen van de hoogte van het abonnement is als uitgangspunt genomen dat opdrachtgever het in lid a genoemde nakomt. Indien deze gegevens niet tijdig, volledig of op de juiste wijze worden aangeleverd, moet Heron meer tijd besteden aan het verwerken van de administratie. De extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien zullen op nacalculatiebasis aan opdrachtgever worden doorberekend.
  d.*Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer om alle bescheiden betreffende de Heron dienstverlening op locatie van opdrachtnemer te komen halen. Kosten voor het bewaren van deze bescheiden in het archief van opdrachtnemer, dan wel het per post opsturen van deze bescheiden worden aan opdrachtgever doorbelast.
  e.De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt opdrachtnemer niet in verzuim.

  Retentierecht

  Artikel 11

  a.Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
  b.*Onder de zaken genoemd in sub a worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

  Overmacht

  Artikel 12


  a.Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval elektriciteit aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecomunnicatie en/of electriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering zoals, maar niet limitatief door ziekte, arbeidsongeschiktheid of weigering van nakoming door leveranciers, en/of ingehuurde derden van wie opdrachtnemer bij de uitvoering van haar producten en/of diensten afhankelijk is.
  b.In geval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer heeft opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
  c.Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging (danwel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft).
  d.Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan 2 (twee) maanden voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.
  e.Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 16 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van opzegging komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij opzegging geen aanspraak maken op schadevergoeding.
  f.Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten. 

  Prijsstelling


  Artikel 13


  a.Het honorarium, exclusief onkosten en declaraties van door opdrachtnemer eventueel ingeschakelde derden, wordt vastgesteld op basis van een inschatting van de te verrichten werkzaamheden/diensten per jaar en wordt als abonnement in termijnen (week, maand, kwartaal, jaar) (vooruit) gefactureerd. Inrichtingskosten worden gedeclareerd bij opdracht.(Kosten voor de salarisadministratie worden vooraf gedeclareerd op basis van het ingeschatte aantal loonstroken/ typen gebruikers en worden achteraf gecorrigeerd, gebaseerd op het aantal daadwerkelijk gedraaide loonstroken/werkelijk aantal gebruikers). Indien opdrachtnemer diensten voor opdrachtgever verricht waarvoor geen abonnement is afgesproken ("meerwerk"), zullen de uren op na-calculatiebasis worden doorbelast aan opdrachtgever.
  b.De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerkzaamheden:
 1. Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
 2. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan opdracht-nemer kenbaar zijn gemaakt;
 3. Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door opdrachtnemer in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop opdrachtnemer weinig invloed kan uitoefenen;
 4. Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst (zie ook artikel 5).
 1. c. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat de werkzaamheden niet gewenst zijn, dan wel meewerkt aan de uitvoering hiervan. 
  d. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.
  e. Afwijkingen ten aanzien van geoffreerde aantallen worden, voor zover hoger dan geoffreerd, zodra deze blijken met opdrachtgever besproken. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze met terugwerkende kracht te declareren.
  Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om de abonnementen en haar prijzen jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.

  Reclamering

  Artikel 14


  a.Reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
  b.Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
  c.Indien partijen niet binnen twee maanden na ontvangst van de reclame minnelijk tot een oplossing zijn gekomen, dan zijn beide partijen bevoegd binnen een maand na het verstrijken van de hiervoor genoemde periode van twee maanden het geschil voor te leggen aan een door beide partijen te aanvaarden mediator conform het gestelde in artikel 17.
  d.Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
  e.Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

  Intellectuele eigendom

  Artikel 15


  a.Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden. Opdrachtgever mag intellectuele eigendom van opdrachtnemer niet exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, voor zover het gebruik betreft buiten de eigen organisatie van opdrachtgever en het doel van de opdracht te buiten gaat.  

  Betaling

  Artikel 16

  a.Declaraties worden voldaan in maandelijkse termijnen.
  b.Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening waarvan geïncasseerd wordt. Bij storneren, ongeacht de reden hiervan, heeft opdrachtgever 8 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
  c.Declaraties dienen uiterlijk 30 dagen na declaratiedatum te zijn voldaan op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  d.Na het verstrijken van de onder lid b en c genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
  e.Na het verstrijken van de in lid b en c genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 100 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan op-drachtnemer verschuldigd.
  f.Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging dan wel per fax met verzend- en of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
  g.Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde kosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.
  h.In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het declaratiebedrag.

  Geschillen en toepasselijk recht

  Artikel 17


  a.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  b.Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van een door Heron te bepalen arrondissement. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator.
  c.Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 * zijn uitgesloten artikelvoorwaarden bij bezorgwerkzaamheden (alleen van toepassing bij administratiewerkzaamheden)